Ring 40043101

Om | Tjenester | Blogg

Avtalebetingelser

Sist oppdatert: 01.06.2011

Betingelsene er gyldig fra 01.06.2011 og erstatter alle tidligere kundeavtaler og betingelser.

Generelle betingelser

Avtaleperiode

For produksjon, prosjekt og etablering av webløsninger og retaineravtaler inngås og aksepteres kundeforholdet ved betaling av første faktura som sendes fra Mediakoordinator til kunden.  Retaineravtaler inngåes i minimum 6 måneder.
Ved nye webløsninger uten vedlikeholdsavtale følger 3 måneders gratis support inkludert i avtalen. Vedlikeholdsavtale inngås oftest på årsbasis.

Alle tjenester er løpende og tidsubegrenset, med minimum avtaleperiode på 6 måneder, om ikke annet er avtalt. Tjenesten vil løpende og automatisk bli fornyet for en ny avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil en eventuell oppsigelse er bekreftet.

Videresalg og bruksformål

Tjenester og produkt levert av Mediakoordinator kan ikke videreselges medmindre det inngås skriftlig avtale om annet.
Tjenester levert av Mediakoordinator kan ikke tas i bruk i kommersielL øyemed før betaling er registrert i Mediakoordinators systemer

Oppsigelse av tjenester

Oppsigelser skal sendes skriftlig til Mediakoordinator enten per epost til post@mediakoordinator.no. Oppsigelsen er ikke å anse som registrert før Kunden har mottatt en skriftlig bekreftelse på at den er mottatt og behandlet.

Alle tjenester har en oppsigelsesfrist på 60 dager før ny avtaleperiode begynner å løpe. Kunden forplikter seg til å betale for tjenester som ikke er sagt opp innen fristen i foregående punktum.

En registrert oppsigelse endrer ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke begynner å løpe. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

Fakturering

Alle tjenester faktureres for minimum 3 måneder, med mindre annet er avtalt. Ved fornyelse av avtaleperiode utstedes faktura normalt 2 måneder før ny periode begynner å løpe. Gebyr tilkommer på alle fakturaer, og er en del av avtalen Kunden inngår ved bestilling av tjenester hos Mediakoordinator. Kontantkjøp og faktura sendt per epost er normalt fritatt for fakturagebyr.
Ved kjøp av webløsninger og tilpasset software skal betaling foregå FØR løsningen tas i bruk i kommersielt øyemed.
Betales ikke innen fakturafrist har Mediakoordinator rett til å fjerne leverte tjenester og åndsverk uten varsel, men vil i første omgang søke å sende ut purring.

Ved forsinket betaling vil det bli utstedt purring med purregebyr og renter i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Priser og prisendringer

Alle priser som oppgis på nettsiden, eller i annet materiale, oppgis uten merverdiavgift og eventuelt andre offentlige avgifter.

Kampanjepriser er gjeldende i én avtaleperiode fra datoen Kunden velger å benytte seg av tilbudet. Deretter gjelder ordinære priser.

Mediakoordinator forbeholder seg retten til å gjøre endringer i gjeldende priser, og individuelle rabatter. Prisendringer varsles 2 måneder i forkant, med virkning fra ny avtaleperiode begynner å løpe, eller fra første forfall. Melding om prisendringer sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

Kontaktinformasjon

Kunden forplikter seg, til enhver tid, til å holde Mediakoordinator oppdatert med korrekt kontaktinformasjon, så som telefonnummer, postadresse, epostadresse m.v.

Kunden plikter også å angi, og vedlikeholde informasjon om, hvilke kontaktpersoner som skal ha adgang til å administrere og forvalte tjenesten(e) på vegne av Kunden. Alle opplysninger om kundeforholdet er å anse som konfidensielle, og Kunden forplikter seg til å oppbevare slike opplysninger på en sikker måte.
Ved mistanke om uautorisert tilgang forbeholder Mediakoordinator seg retten til å endre passord for tjenesten(e), eventuelt stenge tjenesten(e).

Mediakoordinator forbeholder seg retten til å nekte utlevering av opplysninger om kundeforholdet til personer som ikke er angitt som kontaktpersoner for kundeforholdet.

Angrerett og reklamasjon

For forbrukerforhold gjelder at tjenester som er levert elektronisk, påbegynner før utløpet av angrefristen. Disse ytelsene er det vanskelig eller umulig å tilbakeføre, slik at Kunden gir avkall på angreretten.

Kunden har allikevel rett til å reklamere på tjenesten dersom den er mangelfull. Feil i konfigurasjon, eller inkompatibilitet med tredjepartsløsninger, samt skødesløs håndtering og manglende evne til å sette seg inn i dokumentasjonen og opplæringsmateriale for leverte tjeneste og produkt gir ikke rett til reklamasjon.
Rådgivning og support til konfigurasjon ytes betalende kunder gratis i opp til 30 min hver måned de første tre måneder etter inngått kundeforhold.

Feil som avdekkes av Kunden skal uten ugrunnet opphold varsles Mediakoordinator skriftlig. Overholder ikke Kunden reklamasjonsbestemmelsen i foregående punktum mister Kunden retten til å gjøre misligholdet gjeldende overfor Mediakoordinator.

Stenging og suspensjon

Mediakoordinator forbeholder seg retten til å stenge, eller suspendere tjenester og avslutte kundehold i ifall kunden ikke følger skriftlige råd og veiledninger når det gjelder valg av webhotell, valg av trejdepartsutbydere, ikke godkjente leverandører av tilleggsprodukt og ytelser, krav til maler for webløsninger som skal kunne fungere sammen med de av Mediakoordinators leverte tjenester og produkt såsom TYPO3 webløsninger, Drupal webløsninger, Wordpress webløsninger. 

Mediakoordinator kan uten forutgående varsel fjerne materiale eller velge å stenge, eller suspendere, en tjeneste når mistanken om uakseptabel bruk, krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, etter Mediakoordinator sitt eget skjønn, synes berettiget, og uansett om Kunden ikke svarer på eller etterkommer krav om å fjerne materiale innen de frister som Mediakoordinator setter.

Ved manglende betaling vil tjenester bli suspendert eller fjernet, og i noen tilfeller medføre tap/sletting av koder, software, grafisk materiale og annet innhold og åndsverk levert, av mediakoordinator. Dette fritar dog ikke for betalingsansvaret.

Ved suspensjon og fjerning påløper et gjenåpningsgebyr fra minimum kr. 1250,- eks. mva.  I tillegg skal betales for den tiden det tar Mediakoordinator å håndtere gjenetableringen. Timeprisen er kr. 1050,-

Tjenester gjenåpnes etter at betaling har funnet sted i sin helhet og er registrert i Mediakoordinator sine systemer. Mediakoordinator forbeholder seg retten til å stenge tjenesten eller fjerne softwaren fra kunden sine servere dersom betaling ikke foreligger innen rimelig tid.

Ved stengning og fjerning anses avtaleforholdet for den berørte tjenesten som avsluttet.

Stenging, fjerning eller suspensjon endrer ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

Ansvarsbegrensning

Mediakoordinator kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

Mediakoordinator kan bare holdes ansvarlig for rimelige og påregnelige direkte økonomiske tap. Mediakoordinator vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjepartstap eller annet avledet eller indirekte tap. Det totale kravet kan ikke overstige kostnadene Mediakoordinator har fakturert Kunden for tjenesten i en avtaleperiode.

Krav om erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold.

Kunden vedgår at det ikke under noen omstendigheter vil være aktuelt å kreve erstatning verken for nedetid, suspensjon eller stengning.
Mediakoordinator kan ikke holdes ansvarlig dersom brukere av Internett, bevisst eller ubevisst, skaffer seg adgang til Kundens dataressurser eller forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

Kunden forplikter seg til å holde Mediakoordinator skadesløs for ethvert krav som tredjepart måtte rette mot Mediakoordinator som har sammenheng med det materiale som Kunden, eller Kundens brukere, har formidlet gjennom Mediakoordinator sine tjenester.

Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos tredjepart, strømbrudd hos tredjepart, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

Lovvalg og tvisteløsning

Denne tjenesteavtalen skal reguleres av norsk rett.

Tvister mellom Kunden og Mediakoordinator skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen tretti - 30 - dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.

Partene vedtar Sunnmøre tingrett som verneting.

Endringer i tjenesteavtalen

Kunden aksepterer at Mediakoordinator forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne tjenesteavtalen til enhver tid, og at Kunden er bundet av disse endringene. Alle endringer er bindende 30 dager etter at de er publisert på våre nettsider: www.mediakoordinator.no/tjenesteavtale.